کمپرسور اسکرو روغنی (Oil Screw Compressor)​
کمپرسور اسکرو (Screw Compressor) ما به گونه ای طراحی شده اند که با هزینه پایین نصب و راه اندازی شوند. پشتیبانی از مشتریان و ارائه خدمات فروش و پس از فروش اعتقاد و سیاست کاری تیم کمپرسور شرکت هوایار است. ما در ﺷﺮﮐﺖ هواﯾﺎر در ﻃﺮاﺣﯽ اوﻟﯿﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر اﺳﮑﺮو در ﮐﻨﺎر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن هستیم. ﮐﻤﭙﺮﺳﻮرهای هوای دور ﻣﺘﻐﯿﺮ (VSD) بسیاری از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را از ﺻﺮﻓﻪ‌ﺟﻮﯾﯽ انرژی سالانه و داشتن توانایی سرمایه‌گذاری مجدد پول در دارایی‌های دیگر بهره‌مند می‌کند.
کمپرسور اسکرو روغنی (Oil Screw Compressor)​
کمپرسور اسکرو (Screw Compressor) ما به گونه ای طراحی شده اند که با هزینه پایین نصب و راه اندازی شوند. پشتیبانی از مشتریان و ارائه خدمات فروش و پس از فروش اعتقاد و سیاست کاری تیم کمپرسور شرکت هوایار است. ما در ﺷﺮﮐﺖ هواﯾﺎر در ﻃﺮاﺣﯽ اوﻟﯿﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر اﺳﮑﺮو در ﮐﻨﺎر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن هستیم. ﮐﻤﭙﺮﺳﻮرهای هوای دور ﻣﺘﻐﯿﺮ (VSD) بسیاری از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را از ﺻﺮﻓﻪ‌ﺟﻮﯾﯽ انرژی سالانه و داشتن توانایی سرمایه‌گذاری مجدد پول در دارایی‌های دیگر بهره‌مند می‌کند.

اگر عملیات ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ هوای ﻓﺸﺮده ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﺎز دارد، ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر اﺳﮑﺮو را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. ﺑﺮﺧﻼف ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر رفت و برگشتی، از ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر اﺳﮑﺮو ﺑﺮای هر ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﺮﺧﻪ ﮐﺎر ۱۰۰% ﻣﺪاوم ﻧﯿـﺎز دارند اﺳﺘﻔـﺎده ﻣﯽ‌ﺷﻮد و ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﺎر قابل اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ شده‌اند.

ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر اﺳﮑﺮو ﯾﺎ همان ﭘﯿﭽﺸﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ بسیار ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای واﺣﺪهای رفت و برگشتی هستند و ﺑﺴـﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز و ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﻤﺎ، اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارﻧﺪ. ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ‌ها اﻣﮑﺎن ادﻏﺎم ﺧﺸﮏ ﮐﻦ و فیلترهای مختلف در ﭘﮑﯿﺞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای مصرف کننده‌هایی که نیاز به هوای خشک و با کیفیت با توجه به استاندارد  ISO 8573-1:2010 دارند مورد استفاده قرار می‌گیرد.برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص استاندارد کیفی هوا اینجا کلیک کنید.
ما در ﺷﺮﮐﺖ هواﯾﺎر در ﻃﺮاﺣﯽ اوﻟﯿﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر اﺳﮑﺮو ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻣﺤﺪودهkW/HP کوچک‌تر، ﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮرهای دور ﻣﺘﻐﯿﺮ (ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ) در ﮐﻨﺎر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن هستیم. اﻟﺒﺘﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ‌های دور ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮔﺮان‌ﺗﺮ هستند اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل هزینه‌های اوﻟﯿﻪ را ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪ‌ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺟﺒﺮان ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ. ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر اﺳﮑﺮو ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺮای همه تجهیزات دارای ﻧﻮﺳﺎن ﺟﺮﯾﺎن، ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ هستند. اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ وﯾﮋه زﻣﺎﻧﯽ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻃﻮل روز ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ تأﺳﯿﺴﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺟﺮﯾﺎن در ﻃﻮل روز اﻓﺰاﯾﺶ و ﮐﺎهش ﻣﯽ‌ﯾﺎﺑﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺼﺮف هوای ﻓﺸﺮده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮهزﯾﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﯿﺶ از ۷۰ درﺻﺪ ﮐﻞ هزﯾﻨﻪ ﺑﺮق را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دهد، اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ۳۵ ﺗﺎ ۵۰ درﺻﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ. ﮐﻤﭙﺮﺳﻮرهای هوای دور ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺟﺮﯾﺎن (Flow) ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎدهﺗﺮ، ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر اسکرو ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯿﺰان ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده را ﺣﺲ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮد را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ، ﺗﺎ ﻓﻘﻂ ﺧﺮوج هوای ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺼﺮف را اﺟﺎزه ﺑﺪهد. ﮐﻤﭙﺮﺳﻮرهای هوای دور ﻣﺘﻐﯿﺮ (VSD) بسیاری از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را از ﺻﺮﻓﻪ‌ﺟﻮﯾﯽ انرژی سالانه و داشتن توانایی سرمایه‌گذاری مجدد پول در دارایی‌های دیگر بهره‌مند می‌کند.
  • انواع کمپرسور اسکرو روغنی
  1. کمپرسور اسکرو با دور ثابت : در این مدل کمپرسور اسکرو به دلیل ثابت بودن دور ایرند، جریان خروجی ثابت می‌باشد و برای سیستم‌هایی که نیاز به جریان هوای فشرده دائمی می‌باشد مناسب است.
  2. کمپرسور اسکرو با دور متغیر :در مدل‌های کمپرسور اسکرو VSD بسته به میزان مصرف هوای فشرده در سیستم، دور ایرند کم یا زیاد می‌شود که این قابلیت باعث جلوگیری از هدر رفت انرژی در سیستم می‌شود.

 

  • نحوه انتقال قدرت در کمپرسور اسکرو
 
  1. انتقال قدرت در کمپرسور اسکرو روغنی به سه شکل کوپل مستقیم، تسمه و گیربکس امکان پذیر می‌باشد که هر کدام با توجه به نیاز مشتری طراحی و ساخته می‌شود.
  2. انتقال قدرت در مدل‌های کوپل مستقیم با کوپلینگ امکان پذیر می‌باشد.
  3. انتقال قدرت در مدل‌های تسمه‌ای توسط پولی‌های شیار دار و تسمه امکان پذیر می‌باشد.
  4. انتقال قدرت در مدل‌های گیربکسی با چرخدنده امکان پذیر می‌باشد.

  • روغن کمپرسور هوایار
روغن هوایار یک روانکار و خنک کننده با کیفیت بالا است که موجب افزایش کارایی کمپرسور اسکرو در طیف گسترده‌ای از دمای کاری می‌شودمزیت اصلی این روغن صرفه‌جویی در هزینه و کاهش آلودگی زیست محیطی است که در شرایط مختلف کاری کمپرسور اسکرو بهترین عملکرد را دارد.
 
برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.

در صورت نیاز به ارتباط مستقیم با همکاران ما در بخش فروش و خدمات فنی به صورت آنلاین تماس بگیرید .